L’educació Secundària Obligatòria comprèn quatre cursos acadèmics que van des dels 12 fins als 16 anys. La finalitat d’aquesta etapa educativa és l’adquisició i consolidació d’unes competències bàsiques que han de contribuir al desenvolupament personal de l’alumnat, a la pràctica de la ciutadania activa, a la incorporació a la vida adulta i, sobretot, al desenvolupament de l’aprenentatge, no sols durant aquest cicle, sinó al llarg de tota la vida.

Matèries comunes

Les matèries comunes que han de cursar els estudiants són:

Ciències de la naturalesa Eduació física
Llengua castellana i literatura Llengua estrangera (anglès)
Música Ciències socials geografia i història
Educació visual i plàstica Llengua catalana i literatura
Matemàtiques Tecnologia
Valors ètics (1r i 3r) Educació eticocívica (4t)Matèries optatives
Les matèries optatives contribueixen a completar la formació de l’alumnat ampliant les perspectives de les matèries comunes. El centre ha fet un esforç per oferir un ampli ventall de possibilitats que serveixin per ampliar i/o complementar el currículum comú. Així els/les nostres alumnes, quan hagin acabat l’ESO hauran treballat temes com l’expressió oral i escrita, el càlcul numèric, la cultura clàssica, l’emprenedoria, diferents tècniques interdisciplinars d’expressió artística, el francés com a segona llengua estrangera o la història d’algun país anglòfon com Irlanda.


Matèries optatives específiques
Tenen com a finalitat proporcionar una formació de caràcter específic que prepari per a estudis posteriors i afavoreixi la inserció laboral en un camp determinat. Atenent al currículum actual, les matèries són les següents (amb l’etiqueta CLIL* indiquem aquelles matèries que s’imparteixen en anglès.)

CIÈNCIES
Biologia i Geologia (CLIL)
Física i Química (CLIL)
Informàtica (CLIL) o francès


HUMANITATS
Llatí
Història de l’art
Informàtica (CLIL) o francès


TECNOLÒGIC
Llatí
Tecnologia
Educació visual i plàstica
Informàtica


* Content and Language Integrated Learning

Treball de síntesi i projecte de recerca.
Cada curs els alumnes dels tres primers cursos realitzen un treball de síntesi en horari intensiu. Aquest treball, que s’ha de fer en equip, està format per una col·lecció d’activitats d’ensenyament-aprenentatge amb l’objectiu d’integrar i consolidar les competències bàsiques.

Pel que fa a quart, el projecte es treballa com una matèria optativa al llarg de l’any. Estem parlant d’un conjunt d’activitats de descoberta i recerca realitzades pels estudiants al voltant d’un tema escollit i acotat per ells mateixos sota el guiatge del professorat.

Atenció a la diversitat
Les mesures d’atenció a la diversitat tenen com a objectiu atendre les necessitats educatives de l’alumnat amb la finalitat que puguin assolir les competències bàsiques de l’etapa. Al nostre institut hem posat molts recursos al servei d’aquesta causa, entre els quals destaquen:

  • Grups reduïts (15-20 alumnes per grup)
  • Matèries optatives de reforç i ampliació
  • Seguiment i orientació del procés d’aprenentatge i de les necessitats educatives mitjançant l’acció tutorial i l’equip psicopedagògic.