Amb l’impuls d’aquest projecte pretenem ampliar el coneixement i domini d’una llengua estrangera en àmbits distints als de la pròpia àrea d’estudi. Tot i que fa anys que a l’institut es desenvolupen continguts AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres) en matèries optatives d’informàtica, geografia o ciutadania, pensem que ha arribat el moment de sistematitzar aquestes activitats i dotar-les d’un caire més oficial.

Amb aquesta finalitat, es pretén que els alumnes rebin  els continguts de l’àrea de les Ciències Naturals i la Informàtica en anglès, i assolir així un aprenentatge significatiu de l’idioma. Es posarà especial èmfasi en la millora de la competència comunicativa de l’alumnat: desenvolupant les habilitats oral, escrita i lectora, en estreta col·laboració amb el professorat del departament d’idiomes.

Alhora, el projecte incideix en un dels eixos fonamentals del projecte educatiu del centre: l’Agenda 21 escolar i el medi ambient, incloent la biodiversitat de la muntanya de Montjuïc, l’espai natural on està emplaçat l’institut.